Mes rūšiuojam

Veiklių mamų klubas

emokykla

Archyvas

MOKYTOJAI UGDYMUI

2017 m. spalio 31 d. mūsų įstaigos pedagogai vyko į Alvito pagrindinę mokyklą, kurioje vyko jau antrasis susitikimas su šios mokyklos mokytojais. Forumo „Individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese“ metu mokytojai diskutavo, kaip gerinti kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiant  į kiekvieno mokinio ypatumus.

Gerąja patirtimi su kolegomis dalinosi:

Eglė Mockienė apie gabių mokinių ugdymą;

Rūta Ražukienė apie individualių užduočių skyrimą pamokoje;

Ramunė Rucevičienė apie aktyvių metodų taikymą ugdymo procese;

Lolita Klimčiauskaitė apie vertinimo panaudojimą siekiant mokinio sėkmės;

Irma Galeckienė apie individualios pagalbos mokiniui teikimo galimybes.

Tokių renginių metu vyksta tikslingas mokytojų mokymasis.  Dalindamasis patirtimi, diskutuodamas su kolegomis mokytojas laisvėja, auga jo pasitikėjimas savimi ir kitais. O laisvumas skatina kūrybiškumą, su kuriuo mokytojas eina į pamokas. Dalis mokytojų jau įgyvendina savo pamokose idėjas, kurios gimė forumo metu, o tai ir yra šių renginių pagrindinis tikslas.

Direktorė Sidutė Černauskienė

2016-2017 mokslo metais išsikėlėme problemą/iššūkį „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – gerės pasiekimų rezultatai“ Susiskirstę į grupes sudarėme Vaiko ūgies siekimo tinklą. Kiekviena grupė numatė savo veiklas visiems metams.   Skaityti daugiau...

Balandžio 11 d. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko forumas „Dėmesys kiekvienam vaikui“, kuriame dalyvavo mūsų ir Alvito pagrindinės mokyklos pedagogai bei vadovai. Forumas buvo skirtas individualizavimui ir diferencijavimui. Jo metu besimokantieji dalinosi patirtimi, planavo pamoką pagal pateiktus iš Bendrųjų programų gebėjimus. Skaityti daugiau...

„Geras žmogus negali būti abejingas“ (A. Vasiljevas)

 Tai idėjų mugės „Noriu pasidalinti“, vykusios 2017 m. vasario 23 d. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre, leitmotyvas.  Pagrindinis idėjų mugės tikslas buvo sudaryti sąlygas mokytojams dalintis patirtimi, mokytis vienas iš kito ir mokytis visiems kartu, siekiant bendrų išsikeltų prioritetų 2016 – 2017 m. m. Skaityti daugiau...

2017 m. sausio 25 d. centre vyko pirmoji bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo refleksija „Visi po raidę pagrindiniams žodžiams „Vaiko ūgtis“. Pirmiausia ir buvo prisiminta, kas yra vaiko ūgtis remiantis Geros mokyklos koncepcija. Pagrindiniai akcentai sudėlioti taip:

V – vertybinis kryptingumas;

A – asmenybės branda;

I – individualias galimybes atitinkantys ugdymosi pasiekimai;

K – kantrybė įveikiant nesėkmes, iššūkių priėmimas;

O – optimizmas. Skaityti daugiau...

Tik prasidėjus metams rajono pradinių klasių mokytojai rinkosi Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre tartis, kaip matuoti vaiko pažangą.

Iniciatyva – iš pačių mokytojų

2015 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro buvo patvirtinti bene vieni iš svarbiausių švietimiečiams dokumentų – Geros mokyklos koncepcija ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas. Šiuose dokumentuose akcentuojama asmenybės ūgtis ir branda, kaip mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma. Skaityti daugiau...

Pastaruoju metu įvairiuose lygmenyse daug kalbama apie asmenybės ūgtį, individualią mokinio pažangą, pasiekimus. Tai akcentuojama ir Geros mokyklos koncepcijoje.  Kaip to siekti? Manome, jog pagrindinis veiksnys, vedantis sėkmės link, yra vieningumas siekiant tikslų, visų mokymasis, nes dažnoje ugdymo įstaigoje mokiniai „spaudžiami“ mokytis mokykloje, namuose ir dar papildomai, o mokytojai dažnai atlieka užduočių tiekėjų ir vertintojų vaidmenį. Gal todėl pakankamai žemi Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatai, gebėjimas spręsti problemas ir t. t. Skaityti daugiau...

2016 m. kovo 24 d. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko RESPUBLIKINĖ TEORINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „UGDYMO(SI) APLINKOS ĮTAKA MOKINIO ASMENINIAM TOBULĖJIMUI“, kurios leitmotyvas – „Didžiausias mokytojo talentas yra sužadinti džiaugsmą atradimo ir mokymosi procese“ (Albertas Einšteinas).

Konferencijoje siekta skatinti pedagogus planuoti mokymąsi ugdymosi aplinkose, įgalinančiose asmeninį mokinio tobulėjimą. Savo patirtimi šiuo klausimu dalijosi Vilkaviškio, Lazdijų, Šakių ir Marijampolės savivaldybių pedagogai ir mokyklų vadovai, kurie akcentavo, kodėl svarbu keisti bendrakūros principu ugdymosi aplinkas, pateikė įvairių idėjų ir minčių, kaip tai daryti. Skaityti daugiau...

2 klasės kabinete įsiruošėme „Jausmų kampelį“. Toje vietoje vaikai gali pasėdėti, pailsėti, nurimti, kai sukyla jausmai (pyktis, per didelis džiaugsmas), pažaisti žaidimais. Ten talpiname visus savo samprotavimus, pamąstymus, kurie kyla įgyvendinant Obuolio draugų programą. Skaityti daugiau...

Užsienio kalbų mokytojos, siekdamos didinti mokinių motyvaciją, nusprendė sukurti naują erdvę užsienio kalbų kabinete. Bendradarbiaudamos su mokiniais, išanalizavę savo mokomų dalykų planus ir išsiaiškinę kokių medžiagų reikės kibo į darbą.

Žinoma, šioje veikloje aktyviai dalyvavo mokiniai, kurių pagamintos vaizdinės priemonės dabar bus naudojamos ne vienos pamokos metu. Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35

Dienynas

Projektų viešinimas